21
43
65
87
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน
กลุ่มนโยบายและแผนได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1. โครงการที่ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จํานวน 6 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 21 โครงการ
งบประมาณ 1,869,000 บาท
ใช้จ่ายในโครงการไปจํานวน 460,946 บาท
คงเหลือ 1,408,054 บาท
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 รอบ 9 เดือน
---- กำลังดำเนินการ ----

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ได้รับงบประมาณประจำปีในภาพรวม 285,033,273 บาท เพื่อดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1) นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Quick Policy : QP)
2) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan : AP)
3) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES : electronic Monitoring and Evaluation System)
4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม